Werkwijze

Na het maken van de eerste afspraak volgt een kennismakingsgesprek (intake) om uw verhaal, uw klachten en uw vragen in kaart te brengen. In de intake wordt aandacht besteed aan een veilig gevoel. Een cliënt moet zich gehoord voelen en zich veilig voelen en het gevoel hebben dat er serieus gewekt wordt aan de problemen. Dit vereist een nauwe samenwerking tussen therapeut en cliënt.

 

De therapeut tracht een eerste analyse van de mogelijke problemen in beeld te brengen en er wordt een behandelvoorstel gemaakt die door u eerst geaccordeerd dient te worden.

 

Uw hulpvragen zijn leidend in de behandeling. De behandeling is op maat en afgestemd (na uw akkoord) met alle betrokkenen. Na elke sessie wordt de tevredenheid van u besproken en de behandeling zo nodig bijgesteld. De duur en frequentie van de behandeling zijn afhankelijk van uw hulpvraag en de gekozen behandeling.

 

Aan het einde van de behandeling volgt een evaluatie met u en – indien gewenst – met andere betrokkenen. De effecten van de behandeling worden met een voor- en nameting gemeten en de resultaten hiervan worden met u besproken.

 

Kosten en vergoeding

We weten dat er vaak mogelijkheden zijn om vergoeding te regelen, daarom raden we u ook aan om vooraf even contact met ons hierover op te nemen.

 

PPL werkt contractvrij. Dit wil zeggen dat we géén contracten hebben met zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij zonder wachtlijst werken, dus zonder beperkingen in budgetten. Verder besteden we de tijd die we kwijt zijn aan verplichte administratieve werkzaamheden liever aan een goede behandeling. Hiermee kunnen we de hoogste kwaliteit leveren zonder rekening te hoeven houden met eisen die gesteld worden door externen. Vandaar de bewuste keuze om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten.

 

In onze praktijk betekent dat vaak dat óf u de kosten particulier betaalt (zie 1) óf uw werkgever bereid is de kosten voor zijn rekening te nemen (zie 2).

  1. Als u het traject particulier betaalt heeft u geen verwijzing van een (huis-)arts nodig. Verder is uw privacy optimaal geborgd: er wordt met niemand verder overlegd (behalve als u dat wel wilt).
  2. Verder staan veel werkgevers er voor open om een traject te bekostigen. Tenslotte wil elke werkgever investeren in de (geestelijke) gezondheid van zijn of haar medewerkers. Als u dat op prijs stelt zullen we contact zoeken met uw werkgever om e.e.a. aan hem of haar toe te lichten.

Voor beide opties geldt bovendien dat uw eigen risico intact blijft.

 

Het bezoeken van een psycholoog via een verwijsbrief van een huisarts gaat ten koste van uw eigen risico (2022: € 385) en dit bedrag betaalt u dan sowieso al zelf.

Kwaliteitsbewaking

Om de effectiviteit van de behandelingen te vergroten, volgen de therapeuten elk jaar nascholingen, conferenties en cursussen. Dit om de kennis up-to-date te houden en de nieuwste wetenschappelijke behandelmethoden toe te kunnen passen.

 

PPL is aangesloten bij diverse beroepsverenigingen: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Gedragstherapie (VGCT), Vereniging EMDR Nederland (EMDR), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de vereniging voor schematherapie.

 

PPL is tevens aangesloten bij Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

 

PPL houdt om de twee maanden intervisiebijeenkomsten met collega’s uit het vak (intercollegiale coaching).

Voor onze gedragscode en privacyreglement, zie het privacyreglement (linkje onderaan elke pagina).

 

Vertrouwelijkheid

Alle gesprekken die binnen PPL gevoerd worden, zijn uiteraard vertrouwelijk. Uw gegevens worden tijdens de behandeling met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bewaard (en hierna verwijderd). Informatie aan derden wordt uitsluitend met uw toestemming verstrekt.

 

 

Klachtenprocedure

We stellen het op prijs dat,  als u niet tevreden bent, u dit eerst met uw eigen therapeut bespreekbaar maakt. Mocht u dit niet willen of kunnen stuur dan een mail naar info@praktijklawro.nl. We nemen dan binnen 48 uur contact met u op om de situatie te bespreken en tot een oplossing te komen.

 

Bent u verhinderd? Bel tijdig af!