Supervisie

We hebben op dit moment een wachtlijst voor supervisie, we kunnen je wel op de wachtlijst zetten. We zitten vol tot maart 2020. 

 

Wij zijn gecertificeerd door NVO en NIP om supervisie te verzorgen aan psychologen en ortho-pedagogen.

In de supervisie staan de persoon-, beroeps- en werkomstandigheden centraal. In de supervisie wordt aandacht besteed aan de manier waarop de supervisant (degene die supervisie krijgt) van zijn of haar eigen werkervaringen leert.

 

De supervisant wordt tijdens de supervisie uitgenodigd het eigen functioneren in het werk te analyseren en te reflecteren. De persoonlijke leervragen staan centraal. Het uitgangspunt hierbij is steeds wat wilt u leren en wat wilt u veranderen in uw handelen. Supervisie is erop gericht de afstemming tussen het denken, voelen, willen en handelen van de supervisant in de werksituatie te vergroten.

Supervisie wordt gegeven ter bevordering van beroepsdeskundigheid. De opgedane kennis wordt naar het professioneel handelen vertaald. Supervisie kan er voor zorgen dat conflicten op het werk voorkomen worden en de supervisant het plezier op het werk weer hervindt .

 

We hebben expertise over management, organisatie, multi-problem-gezinnen, onderwijs en psychiatrie. Doel is dat de supervisant het optimale uit zichzelf kan halen en dat hij of zij geïnspireerd wordt en met plezier de supervisiebijeenkomsten bezoekt.

Supervisie voor psychologen, pedagogen en orthopedagogen in opleiding

 

Deze supervisie is bedoeld voor gedragstherapeuten die een supervisietraject moeten volgen voor hun opleiding.

 

Waar kan de supervisie gevolgd worden?

Supervisie kan individueel en/of in groepen van maximaal 3 personen gevolgd worden in de praktijk en/of op locatie bij de werkgever.

 

Kosten

Het tarief is € 95,- excl btw per 60 minuten (individueel, groepen in overleg). Individuele supervisie is vrijgesteld van btw, in groepen niet. Facturering geschiedt elke 14 dagen en kan desgevraagd per keer.

Voor verdere info, zie brochure 

 

 

Intervisie

Steeds meer onderwijsgevenden, leidinggevenden en specialisten in het onderwijs komen tot de conclusie dat begeleide intervisie binnen de school leidt tot het vergroten van het professioneel handelen.

 

Wat is intervisie?

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Intervisie is een waardevolle investering in de persoonlijke

ontwikkeling. Het biedt een gestructureerde vorm van intercollegiaal contact

Het reflecteren op eigen handelen met kernwoorden als persoonlijke waarden, loyaliteit, betrouwbaarheid, eigen grenzen bewaken, voor jezelf opkomen, in balans zijn met jezelf in een veilige omgeving.

Het reflecteren op en delen van kennis en ervaringen binnen een organisatie.

Het bespreken van werk gerelateerde casuïstiek, gericht op professionele en persoonlijke versterking.

Het via dialoog en spiegeling tot inzichten en oplossingen komen.

Het reflecteren op eigen handelen, hoe men zich als individu verhoudt tot zijn werk, zijn omgeving en collegae. Hoe beweegt men zich daarbinnen en waarom nou juist op deze manier.

 

Waarom is begeleide intervisie effectiever?

Een intervisiegroep die niet begeleid wordt blijkt veelal een eendagsvlieg. De vrijblijvendheid en stagnatie en het vervallen in herhaling kan de groep demotiveren. Daarom hebben intervisiegroepen baat bij een (proces-)begeleider. De belangrijkste rol van deze persoon is om op een objectieve manier het leerproces binnen de groep te faciliteren, zodat de deelnemers zich geheel op de inhoud kunnen concentreren. De intervisor bewaakt het proces en de afspraken, draagt er bij aan dat de doelen sneller en efficiënter bereikt kunnen worden en maakt de kwaliteit van het team inzichtelijk. Daarnaast zorgt de intervisor voor een gelijkwaardige inbreng van een ieder. Daarnaast is de inhoudelijke expertise van de intervisor helpend bij het oplossen van vraagstukken. De basis is veiligheid en vertrouwen (inclusief beroepsgeheim).Ervaring van een supervisant:

 

In het kader van mijn opleidingstraject tot orthopedagoog-generalist een jaar supervisie gevolgd bij Susanne Lawro.  Ik heb haar ervaren als een heel warm en prettig persoon met erg veel expertise enerzijds op gebied van diagnostiek en behandeling anderzijds op het gebied van het coachen van medewerkers.  Hierdoor kon ik terecht met een verscheidenheid aan vragen vanuit mijn functie als gedragswetenschapper in de jeugdzorg.  Susanne weet op een creatieve manier aan te sluiten bij de behoefte van de supervisant en schroomt tegelijkertijd niet om gerichte, soms confronterende feedback te geven. Ik heb het traject als zeer waardevol ervaren voor mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling en kan haar van harte aanbevelen!